Dôvodov,  prečo organizácia potrebuje svoj systém certifikovať podľa nejakej normy ako napr. norma na riadenie systému kvality ISO 9001:2015 môže byť viacej:

– v  Európskej únii je to považované  za bežný štandard

– vyplýva to z  požiadaviek legislatívy – napr.:

  •         Zákon  264/1999 Z.z.  vyžaduje systém kvality  od výrobcov,
  •         Zákon  578/2004 Z.z. systém kvality   od  zdravotníckych zariadení,
  •         je to požiadavka na dodávateľov pri verejnom  obstarávaní

– požiadavky zákazníkov (zahraniční zákazníci to považujú za bežné, kritérium výberu dodávateľa v tendroch)

– interná potreba kontroly nad procesmi, usporiadanie zodpovednosti, optimalizácia výkonnosti procesov

 

Výhody využívania poradenských služieb

Ako môže pri zavádzaní systému manažérstva kvality pomôcť poradenská firma?

Dôvodov, prečo pri zavádzaní systému manažérstva kvality využiť externú poradenskú firmu môže byť  tiež viac:

  •       vyťaženosť interných pracovníkov, ktorí sa musia venovať  svojej práci

  •       menšia skúsenosť interných pracovníkov s pomerne málo zrozumiteľnými a všeobecne napísanými požiadavkami normy ISO 9001:2015

  •      pracovníci poradenských firiem,  majú väčšiu skúsenosť s rôznymi procesmi na základe skúseností z množstva iných firiem, netrpia „vnútropodnikovou slepotou“, majú skúsenosti s projektovým riadením pri zavádzaní systému, majú praktické  skúsenosti s interpretáciou požiadaviek normy, s priebehom certifikácie, nakoľko spolupracujú s akreditovanými certifikačnými organizáciami ako ich externí audítori.

Samozrejme, má to aj druhú stránku: každá poradenská služba firmu niečo stojí a práca interných pracovníkov je už raz zaplatená v mzde. Pri rozhodovaní sa, do akej miery je potrebné využiť poradenstvo si firma musí porovnať tieto dva faktory. 

Priebeh zavádzania systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015

V prípade, že sa náš zákazník rozhodne pre spoluprácu s nami pri príprave na certifikáciu podľa ISO 9001:2015, má možnosť vybrať si rozsah služieb, ktoré chce využiť. Je možné voliť medzi jednotlivými konzultáciami pre interných pracovníkov, ktorí vo firme systém zavádzajú sami, až po úplnú dodávku všetkých potrebných prác pred certifikáciou, spracovanie potrebnej dokumentácie, popisov procesov, školení pracovníkov, vykonania interných auditov ai.

Pri začiatku spolupráce, po vzájomnom odsúhlasení so zákazníkom, stanovíme plán projektu zavádzania ISO 9001 vo firme, v ktorom definujeme potrebné kroky, termíny a potrebnú spoluprácu zo strany zákazníka. Projektová dokumentácia sa v priebehu zavádzania so zákazníkom odsúhlasuje, dopĺňa a aktualizuje.

Obchodnú stránku veci riešime formou zmluvy, v ktorej sa vždy dopredu nacenia potrebné práce a predložia na  odsúhlasenie zákazníkom. Nie je možné dopredu povedať cenu poradenských služieb, nakoľko podiel potrebných prác sa ukáže až po vstupnej analýze zákazníka, preto sa formou dodatkov ku zmluve určujú práce pre každú etapu zavádzania.

Pre predstavu zákazníka dávame k dispozícii odhad potrebných prác a sumu, ktorú to firmu bude približne stáť, avšak nie sú to presné čísla, pokiaľ nevieme v akom stave sa firma nachádza, nakoľko zložité procesy je potrebné popisovať apod.

Vzhľadom na to, že pri našich poradenských službách využívame skúsených pracovníkov, ktorí sami sú zároveň externí certifikační audítori a využívame prostriedky výpočtovej techniky a vlastné softvérové vybavenie, naše služby vieme zákazníkom ponúkať rýchlo, flexibilne a teda za veľmi výhodných cenových podmienok.